அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வீடு வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவை, வங்கிக்கடன் பெறும் முறைகள்!!!

Stepsstone Promoters நிர்வாக இயக்குனர் திரு.மோதிஷ்குமார் வாழ்வியலுக்கு தேவைப்படும் விளக்கங்கள், அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் அனுபவங்கள், துறைசார்ந்த வல்லுனர்களின் வழிகாட்டல்கள், சங்கடங்களையும் சவால்கள் கடந்து சிந்தை தெளிவு பெற அக்கறையுடன் உங்களுக்கான நிகழ்ச்சி.

Like and Share: https://www.facebook.com/MothishKumar.PropertyCoach/

Like and Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCiHGEjT4OoB1k6cBMxMO8FQ/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *